Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Seminaria

Szkoła Przepisów Górniczych:
Seminaria, sympozja

W ramach doskonalenia wiedzy osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa , nieprzerwanie od lat 90-tych XX wieku prowadzi "Szkołę Przepisów".

Do realizacji tego zadania utworzono Zespoły przy ZG SITG, które prowadzą seminaria obejmujące tematykę:

 

Seminaria organizowane są dla osób, które pragną rozwijać i umacniać swoją pozycję zawodową umożliwiając sobie drogę do obejmowania wyższych stanowisk w podziemnych zakładach górniczych.Uczestnictwo w seminariach jest dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje w/w zagadnienia, gdyż przed powierzeniem im funkcji winni oni „ przejść specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie” zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 124
poz. 863 z 2006 r. oraz Dz. U. Nr 126 poz. 855 z 2010 r.) oraz zgodnie z § 309 rozdziału 3 działu V z dnia 28 czerwca 2002 r. ( w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, a także
w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel brunatny posiadającym wyrobiska podziemne powinna być zorganizowana służba do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).

Spełniając wymogi ustawowe (§ 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp z dnia 27.07.2004 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 116 poz. 972 z 2005 r., Dz. U. Nr 196 poz. 1420 z 2007 r.) szkolenie ma również charakter szkolenia okresowego, które powinien odbyć każdy pracownik.

Zespół opracowuje i wdraża własne programy kształcenia, które zgodne są z wytycznymi rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej oraz Ministra Gospodarki oraz specjalistów danej branży.

Ponadto Zespół organizuje:

W ramach "Szkoły Przepisów" organizowane są:

Tematyka wykładów obejmuje m.in. zagadnienia związane z obowiązkami dyspozytora
w przypadku zaistnienia: zagrożenia pożarowego w kopalniach i w obiektach powierzchniowych, awarii i przerwania ciągłości ruchu zakładu oraz zagrożenia dla mienia zakładu, zagrożenia dla życia i zdrowia oraz ewidencji załogi, zagrożenia metanowego i wyrzutowego, tąpnięcia lub wzrostu tego zagrożenia, zagrożenia wodnego.

Seminarium przeznaczone jest również dla szeroko rozumianej kadry rezerwowej i osób współkierujących akcję ratowniczą. Program obejmuje całość tematyki związanej z prowadzeniem akcji ratowniczej i wzbogacony został:

Wykłady i prelekcje na w/w imprezach prowadzone są przez przedstawicieli państwowego nadzoru górniczego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego doświadczone osoby kierownictwa ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych

Wszelkie informacje o powyższym zakresie można uzyskać w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach, numer telefonu 757-27-42.

Pliki do pobrania

 KOMISJA KWALIFIKACYJNA - wnioski i protokoły egzaminacyjne