Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Arkadiusz Anderko; mgr inż. Mirosław Laskowski; dr inż. Adam Mirek; mgr inż. Robert Osman; mgr inż. Jerzy Wróbel
Tytuł:

Dodatkowa profilaktyka tąpaniowa z wykorzystaniem strzelań w warstwach stropowych - doświadczenia kghm polska miedź s.A. O/zg „rudna”

Title:

Additional prevention against tremors with the use of blasting in roof layers – tests of KGHM Polska Miedź S.A. ”Rudna” coal mine

Streszczenie:
Przedstawiono przypadki stosowania w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” strzelań w warstwach stropowych w ramach profilaktyki tąpaniowej w różnych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych. Omówiono genezę, przebieg i efektywność odprężenia górotworu strzelaniem długimi otworami w warstwach stropowych na przykładzie pól eksploatacyjnych G-23/1, G-1/7, X/1, G-7/5 i G-11/8. W przypadku pól G-23/1 i G-1/7, z uwagi na rodzaj użytego MW i długość otworów strzałowych rzędu 60 m, konieczne było opracowanie przez służby kopalni wielu szczegółów technicznych dotyczących konstrukcji i sposobu ładowania MW oraz jego zabezpieczenia przed wypadnięciem z otworu
Abstract:
This paper presents the cases of using blasting in roof layers in the framework of prevention against tremors in different geological and mining conditions, performed in KGHM Polska Miedź S.A. “Rudna” coal mine. It describes the origin, course and efficiency of rock mass decompression thanks to blasting with long blast-holes in roof layers on the example of exploitation fields G-23/1, G-1/7, X/1, G-7/5 and G-11/8. In cases of fields G-23/1 and G-1/7, it was necessary to develop a series of technical details, concerning the structure and manner of loading the blasting material and securing it against falling down the hole, because of the type of the used blasting material and the length of blast-holes amounting to 60m
Słowa kluczowe:
geologia, górnictwo, eksploatacja złoża, profilaktyka tąpaniowa
Keywords:
geology, mining, deposit exploitation, prevention against tremors