Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Jan Zych; prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski
Tytuł:

Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym

Title:

Concept of forecasting surface deformations caused by exploitation of two longwalls in an unmoved rock mass

Streszczenie:
Prowadzona od bardzo dawna eksploatacja górnicza powoduje wyczerpywanie się zasobów, a także oprócz innych skutków, wzrost głębokości eksploatacji. Prowadzone pomiary geodezyjne wskazują na pewne nowe problemy związane z prognozowaniem wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. W artykule przeprowadzono analizę wyników pomiaru osiadań pod wpływem eksploatacji kolejno dwóch ścian, na średniej głębokości, w górotworze nienaruszonym. Najpierw została wyeksploatowana pierwsza ściana, a następnie po całkowitym ujawnieniu się jej wpływów na powierzchni, wyeksploatowana została druga ściana. W wyniku tej eksploatacji i prowadzonych pomiarów geodezyjnych na powierzchni udokumentowane zostały trzy statyczne niecki osiadania. Z pomiarów tych wyznaczono dla każdej statycznej niecki parametry teorii. Na podstawie dokonanej analizy pomiarów geodezyjnych przedstawiono wstępnie sposób prognozowania wpływów eksploatacji na większych głębokościach. Aby poprawnie prognozować wpływy eksploatacji na dużych głębokościach należy uzmiennić współczynnik osiadania
Abstract:
Throughout the years, mining exploitation has caused the depletion of resources and, among the others, the increase of mining depth. Surveying indicates certain new problems with the forecasting of influences of mining exploitation in the surface. This paper presents an analysis of measurement results concerning subsidence under the influence of exploitation of two consecutive longwalls, at medium depth, in the unmoved rock mass. The first longwall was being extracted till the complete occurrence of its influences on the surface. Then, the second longwall was extracted. As the results of the exploitation and surveying, three static subsiding troughs were recorded. The measurements allowed to indicated the parameters of theory for each of the troughs separately. Basing on the analysis of surveying, a method of forecasting the influences of exploitation at greater depths was presented. In order to forecast the influences of exploitation at greater depths properly, the coefficient of subsidence should be variated
Słowa kluczowe:
algorytm, analiza statystyczna, deformacje, estymacja, górotwór, model matematyczny, pomiary, procedura numeryczna
Keywords:
algorithm, statistical analysis, deformations, estimation, rock mass, mathematical model, surveying, numerical procedure