Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Agnieszka Surowiak
Tytuł:

Możliwości uszlachetniania węgli kamiennych przeznaczonych do procesu zgazowania naziemnego

Title:

Possibilities of valorization of hard coal destined for terrestrial gasification process

Streszczenie:
W artykule przedstawiono rezultaty badań uszlachetniania w warunkach laboratoryjnych dwóch różnych węgli kamiennych wytypowanych do procesu zgazowania w reaktorze fluidalnym. Przeprowadzono wzbogacanie grawitacyjne tych węgli w osadzarce laboratoryjnej. W otrzymanych produktach rozdziału wyliczono wychody oraz oznaczono zawartość popiołu i siarki całkowitej. W oparciu o uzyskane wyniki wykreślono podstawowe krzywe wzbogacania Henry’ego dla zawartości popiołu i siarki całkowitej. Dokonano analizy produktów rozdziału pod względem jakościowym. Oceniono dokładność rozdziału w osadzarce jednego z węgli za pomocą krzywych rozdziału. Stwierdzono, że istnieje możliwość wydzielenia koncentratu węglowego o niskiej zawartości popiołu i siarki metodami grawitacyjnymi z badanych węgli, co jest istotnym uwarunkowaniem w procesie zgazowania naziemnego węgli kamiennych w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne
Abstract:
This paper presents the results of valorization research conducted in laboratory conditions for two various hard coal samples selected for gasification process in fluidal reactor. The gravitational beneficiation of these coals was conducted in laboratory jig. For the obtained separation products the grades and contents of ash and total sulfur were calculated. On the basis of the obtained results the basic Henry’s beneficiation curves were plotted for ash and total sulfur contents. The quality analysis of separation products was done. The efficiency of the process was evaluated for one of the investigated coals by means of separation curves. It was stated there is a possibility of production of coal concentrate of low ash and sulfur contents by gravitational methods for both the selected coals. This is very important during terrestrial hard coal gasification process in the aspect of natural environment protection
Słowa kluczowe:
zgazowanie węgla kamiennego, osadzarka, krzywe wzbogacalności, zawartość popiołu, zawartość siarki
Keywords:
hard coal gasification, jig, beneficiation curves, ash content, sulfur content