Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Leszek Słowik; mgr inż. Leszek Chomacki; mgr inż. Dariusz Szołtysek
Tytuł:

Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod obiektem Kościoła pw Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach

Title:

Experiences from mining exploitation under the Church of the Holy Cross in Bytom-Miechowice

Streszczenie:
Obiekty sakralne o konstrukcji tradycyjnej cechuje mała sztywność przestrzenna, przez co są one niezwykle wrażliwe na wpływy deformacyjne powodowane podziemną eksploatacją górniczą. W artykule poruszony został niezwykle istotny problem ochrony budynku kościoła poddanego wpływom eksploatacji górniczej, w kontekście pojawiających się problemów technicznych. Na świątynię oddziaływały wpływy deformacyjne, które spowodowały znaczne uszkodzenia elementów konstrukcji obiektu, w tym przede wszystkim sklepień. Przedstawiono syntetyczny opis eksploatacji w rejonie kościoła, które miały najbardziej negatywny wpływ na stan uszkodzeń jego konstrukcji. Omówiono stan zabezpieczeń świątyni przed wystąpieniem największych uszkodzeń oraz krótko scharakteryzowano budowlane działania profilaktyczne, które spowodowały wzmocnienie konstrukcji obiektu. W podsumowaniu podano ocenę skuteczności przyjętych rozwiązań z zakresu profilaktyki budowlanej i górniczej. Z obserwacji świątyni wynika, że działania te dotychczas skutecznie przyczyniły się do ograniczenia uszkodzeń powstających w trakcie prowadzonych obecnie robót górniczych
Abstract:
Churches of traditional structure are characterized by low spatial stiffness, resulting in susceptibility to deformation influence caused by the underground mining exploitation. This paper presents the problem of protection of a church influenced by exploitation in the context of the occurring technical problems in this field. The church was influenced by deformations which caused significant damage of the structure elements, including vaults. A synthetic account of the exploitation in the area of the church with the most adverse effect on the structure was presented. This paper also presents the security status of the church which may allow to prevent from the occurrence of the most drastic damages and describes the building preventive measures, such as reinforcements of the building’s structure. In conclusion, an assessment of effectiveness of the assumed solutions in the field of building and mining prevention was provided. The observations of the church show that the actions undertaken contributed efficiently to the reduction of damages occurring during mining works
Słowa kluczowe:
ksploatacja górnicza, uszkodzenia budynków, wzmacnianie konstrukcji
Keywords:
mining exploitation, damages of buildings, reinforcement of structures