Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Tomasz Niemiec
Tytuł:

Energia i siły powodowane eksploatacją górniczą

Title:

Energy and forces caused by mining exploitation

Streszczenie:
Liczne teorie opisują deformacje górotworu i powierzchni powodowane eksploatacją górniczą w postaci tak zwanych wskaźników deformacji. Znając ruch punktu wprzestrzeni i czasie, można w prosty sposób wyprowadzić wszystkie te wskaźniki, a przypisując przemieszczającemu się punktowi masę oraz znając jego prędkość - otrzymać można wskaźniki dynamiczne, które opisują siły oddziałujące na zbiór punktów - czyli np. obiekt budowlany. Rozważania zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Rysunki przedstawiają używane w praktyce wskaźniki oraz zdefiniowane w niniejszej pracy wskaźniki dynamiczne - związane z występującą siłą w danym punkcie i czasie
Abstract:
Numerous theories describe the rock mass and surface deformations caused by mining exploitation in the form of so-called deformation indicators. Knowing the point motion in space and time, all these indicators can be easily determined. Assuming the mass and knowing the velocity of displacing point, the dynamic indicators that describe the forces acting on the set of points - that is e.g. building object - can be obtained. The considerations are illustrated with computational examples. Drawings show the indicators used in practice and dynamic indicators defined in this paper - related to the force occurring in the determined point and time
Słowa kluczowe:
eksploatacja górnicza, deformacje, energia, siły, opis teoretyczny, przykłady
Keywords:
mining exploitation, deformations, energy, forces, theoretical description, examples