Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Wiesław Mika; dr inż. Olga Kaszowska
Tytuł:

Kryteria dopuszczania eksploatacji górniczej pod terenami zabudowanymi

Title:

Acceptance criteria for mining exploitation under built-up areas

Streszczenie:
Artykuł dotyczy kryteriów dopuszczania eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów zabudowy powierzchni, a w szczególności budynków, przed skutkami oddziaływania deformacji ciągłych podłoża. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne, stosowane w praktyce kryteria oceny możliwości i warunków eksploatacji pod obiektami zabudowy mieszkalnej oraz propozycje zmian w tym zakresie. Artykuł ma na celu podjęcie dyskusji w sprawie optymalizacji działań podejmowanych przez zakłady górnicze w zakresie ochrony zabudowy powierzchni przed podjęciem eksploatacji górniczej, a także w trakcie jej prowadzenia
Abstract:
This paper describes the acceptance criteria for mining exploitation protecting the built-up areas, particularly buildings against the influence of ground continuous deformations. The paper presents the legal regulations, practical criteria for assessment of the possibilities and conditions of exploitation under built-up areas and the possible changes in this field. This paper is aimed at the discussion on the optimization of actions taken by mining plants in the framework of built-up areas protection against the beginning of the exploitation process as well as during this process
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo, eksploatacja, budynki, szkody górnicze, ochrona
Keywords:
safety, exploitation, buildings, mining damage, protection