Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB
Tytuł:

Osąd eksperta w ochronie istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych

Title:

The judgment of Expert in the protection of existing buildings in mining areas

Streszczenie:
Przedstawiono założenia i schemat zadań prowadzących do oceny obiektu na wpływy ciągłych deformacji górniczych za pomocą metody eksperckiej. Określono dane wyjściowe potrzebne do oceny obiektu. Są to dane górnicze odpowiadające informacjom podawanym w planach ruchu zakładu górniczego oraz dane o konstrukcji i geometrii obiektu. W efekcie końcowym określany jest zakres wymaganych prac profilaktyczno-naprawczych w obiekcie przed wystąpieniem wpływów oraz sposób kontroli obiektu w czasie w czasie prowadzenia eksploatacji. W zakończeniu podano przykłady oceny budynków za pomocą metody eksperckiej i ich porównanie z oceną według metody punktowej
Abstract:
This paper presents the assumptions and a task scheme which allow to assess a building facility in terms of constant mining deformations by use of an expert method. Output data needed for the assessment of a facility was determined. This is mining data corresponding to the information given in the mining plant plan and data on the structure and geometry of the object. Finally, the range of required repair and preventive work in a building facility before the occurrence of influences as well as the method of control of the building in time during exploitation was determined. In the end, the examples of building assessment, by use of the expert method, and their comparison with the assessment according to the point-by-point method were presented
Słowa kluczowe:
ochrona obiektów na terenach górniczych, eksploatacja górnicza, uszkodzenia budynków
Keywords:
protection of objects in mining areas, mining activities, damages of buildings