Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marcin Grygierek; mgr inż. Agata Waszak
Tytuł:

Zmiana sztywności nawierzchni drogowej w obszarze deformacji nieciągłej

Title:

Altering of the pavement stiffness in the area of discontinuous deformation

Streszczenie:
Na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchni terenu powstają deformacje ogólnie klasyfikowane jako deformacje ciągłe lub nie ciągłe. W przypadku obiektów liniowych, do których zaliczamy nawierzchnię drogową, najbardziej niekorzystną formą deformacji są deformacje nieciągłe, zasadniczo zmieniające parametry drogi zarówno pod względem jej parametrów geometrycznych, jak również wytrzymałościowych. Oczywiście tego typu deformacją towarzyszy radykalne obniżenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. W artykule przedstawiono wybrane wyniki z terenowych badań nawierzchni drogowej, ilustrujące wpływ nieciągłości na redukcję sztywności warstw nawierzchni drogowej
Abstract:
On the soil surface some kind of deformation may occur as a result of mining exploitation. In general it is classified as continuous and discontinuous deformation. In case of linear buildings, including road pavement, discontinuous deformation is the most negative form of deformation which basically deteriorates its geometrical parameters as well as its durability parameters. Obviously this kind of deformation is accompanied by drastic worsening of road user’s safety. This paper presents selected findings of fieldwork research of road pavement. It illustrates the influence of discontinuity on the reduction of layers’ stiffness of a pavement construction
Słowa kluczowe:
eksploatacja górnicza, odkształcenia poziome, pomiar ugięć nawierzchni, FWD (Falling Weight Deflectometer), analiza wsteczna, pomiary geodezyjne
Keywords:
mining exploitation, horizontal strains, measurement of pavement deflection, FWD (Falling Weight Deflectometer), back-analysis, land- -surveying measurement