Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Arkadiusz Kustra; dr inż. Krzysztof Setlak; mgr inż. Łukasz Siodłak
Tytuł:

Rozliczenie kosztów prac w działalności innowacyjnej realizowanej na zasadach projektowych

Title:

Calculation of cost for works in innovative activity prepared on project principles

Streszczenie:
W artykule przedstawiono działalność innowacyjną jako źródło kreowania wartości przedsiębiorstw w horyzoncie długookresowym. Podstawowym celem było wskazanie sposobów rozliczenia nakładów i kosztów tej działalności pod kątem kształtowania wyników przedsiębiorstwa i zarządzania jego efektywnością. Jednocześnie zidentyfikowano modele zarządcze dotyczące realizacji procesów innowacyjnych mających charakter projektowej działalności, realizowanej na zasadach zewnętrznych oraz wewnętrznych w ramach dotychczasowych struktur organizacyjnych
Abstract:
This paper presents the innovation activity as a source of the long term value creation in enterprises. The main aim of the paper was to identify the ways of capital expenditure and cost calculations in this activity, in terms of performance creation and management of effectiveness. Simultaneously, the paper identifies some management models concerning innovation activity based on internal and external principles in the framework of the currently existing structures of an enterprise
Słowa kluczowe:
innowacyjność, projekty innowacyjne, koszty projektów innowacyjnych
Keywords:
innovativeness, innovative projects, costs of innovative projects