Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Krzysztof Gromysz
Tytuł:

Koncepcje wzmocnienia zabytkowego budynku neogotyckiego kościoła w związku z planowanym prostowaniem obiektu

Title:

Concepts of strengthening the historic, neo-Gothic church due to planned rectification of the building

Streszczenie:
W zabytkowym budynku neogotyckiego kościoła wystąpiły liczne uszkodzenia wywołane eksploatacją górniczą. Najistotniejszym uszkodzeniem jest jednak jego wychylenie, które postanowiono usunąć przez wyprostowanie całej bryły budynku. Budynek kościoła, ze względu na brak ścian wewnętrznych, cechuje się małą sztywnością. W takiej sytuacji wzmocnienie obiektu, oprócz możliwości zapewnienia bezpiecznego przekazania obciążeń z siłowników na obiekt winno zwiększyć sztywność budynku jako całości. Przeanalizowano trzy koncepcje wzmocnienia obiektu, co pozwoliło na odejście od standardowych rozwiązań, zapewniło szersze spojrzenie na zagadnienie i pozwoliło na wybór najkorzystniejszego sposobu postępowania. W budynku neogotyckiego kościoła pochodzącego z 1898 roku za rozwiązanie najkorzystniejsze uznano rozbudowanie istniejącego już wzmocnienia, które stanowi żelbetowa płyta grubości 60 cm znajdująca się na zewnątrz kościoła. Rozbudowa ta polega na wykonaniu dodatkowej konstrukcji stalowej wewnątrz obiektu. Zadaniem tej konstrukcji jest utrzymanie spójności muru w czasie prostowania. Istniejąca płyta grubości 60 cm i szerokości do 2,65 m zapewni odpowiednią sztywność w czasie prostowania. Wykonanie żelbetowych ścian wewnątrz budynku po wyprostowaniu zapewni wzrost jego odporności na oddziaływanie pionowej krzywizny terenu górniczego
Abstract:
In the historical building of a neo-Gothic church, number of mining-induced damage occurred. However, the essential damage come from its deviation which was decided to eliminate by straightening the whole building. Due to the lack of inner walls, the building of the church is characterized by low stiffness. In this case, apart from ensuring safety while transferring loads from servo-motors on the building, it should be strengthen by increasing the stiffness of the building as a whole. Three scenarios of strengthening were analyzed which allowed to move away from standard solutions, ensured a broader view on the issue and enabled a selection of the most beneficial procedures. In the building of the neo-Gothic church, founded in 1898, the extension of the existing reinforcement of a 60 cm ferroconcrete slab outside the church, was considered the most beneficial solution. The extension consists in mounting a steel structure inside the building. The structure is to maintain the wall cohesion during straightening. The existing ferroconcrete slab of 60 cm thick and up to 2,65 m wide may ensure the proper stiffness during straightening. Mounting of a ferroconcrete walls inside the building after straightening will increase its resistance to the influence of vertical curvature of the mining area
Słowa kluczowe:
wychylone budynki, prostowanie budynków, wzmocnienie budynków zabytkowych
Keywords:
deflected buildings, rectification of buildings, strengthening of historic buildings