Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Piotr Bętkowski
Tytuł:

Przebudowa i zabezpieczenie przed wpływami górniczymi niewielkiego wiaduktu kolejowego zintegrowanego z nasypem

Title:

Rebuilding and protection against mining influence on the small railway viaduct integrated with the embankment

Streszczenie:
Stare, niewielkie wiadukty kolejowe zintegrowane z nasypem są wrażliwe na wpływy górnicze. W artykule opisano uszkodzenia starego, ceglanego wiaduktu łukowego, powstałe w wyniku prowadzonej eksploracji górniczej, problemy związane w wieloletnią eksploatacją uszkodzonej konstrukcji, problemy powstałe w czasie przebudowy wiaduktu, sposób zabezpieczenia nowego wiaduktu przed wpływami górniczymi oraz rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające jego długoletnią eksploatację w warunkach znacznych deformacji terenu. Omówiono także wyniki obserwacji prowadzonych od zakończenia przebudowy w grudniu 2011 roku do czerwca 2014 roku
Abstract:
Old, small railway viaducts integrated with the embankment are sensitive to mining influences. This paper presents a description of damages of the old, brick arch viaduct, which arise as a result of mining exploration, problems connected with long-term use of the damaged structure, problems arising during the rebuilding of the bridge object, solutions for protection against mining influence on the new viaduct and structural solutions enabling long-standing exploitation in conditions of significant deformations of the area. The results of observations conducted from finishing the rebuilding in December 2011 to June 2014 are also discussed
Słowa kluczowe:
szkody górnicze, teren górniczy, wiadukt kolejowy, obserwacje
Keywords:
mining damage, mining area, railway bridge, monitoring