Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Tytuł:

Problematyka geologii węgla w dorobku Karola Bohdanowicza (1864÷1947), w 150. rocznicę urodzin

Title:

Problem of coal geology in the achievements of Karol Bohdanowicz (1864-1947) on his 150 birthday anniversary

Streszczenie:
W związku z mijającą 150 rocznicą urodzin wybitnego geologa, geografa, górnika, podróżnika, nauczyciela akademickiego, organizatora życia naukowego, Karola Bohdanowicza (1864÷1947) przypomniano niektóre Jego osiągnięcia i podkreślono Jego trwały i niezaprzeczalny wkład w dzieło współpracy geologii i górnictwa, w dzieło łączenia teorii z praktyką, chociażby w zakresie tzw. geologii stosowanej. Wielostronność zainteresowań Bohdanowicza znajduje potwierdzenie w Jego dorobku w zakresie geologii kruszców, ropy naftowej, kamieni budowlanych oraz geologii węgla. Właśnie ten, węglowy aspekt jego dociekań został przypomniany i wyeksponowany, przede wszystkim w dwóch monumentalnych dziełach pt. „Wstęp do geologii” (1931) oraz „Surowce mineralne świata” T. III. cz. I., pt. Węgiel” (1952). W dobie postępującej biurokratyzacji działań na polu nauki, dydaktyki i praktyki następuje dewaluacja autorytetów naukowych. Odwołanie się do przeszłości, przypomnienie wysokiej, światowej pozycji naukowej Bohdanowicza może przyczynić się do głębszej refleksji nad kierunkami rozwoju nauki, kierunkami współpracy geologii i górnictwa
Abstract:
Due to the 150 birthday anniversary of Karol Bohdanowicz (1864-1947), the outstanding geologist, geographer, miner, traveler, academic and the organizer of academic life, some achievements of his were resembled as well as stable, undisputable contribution in the cooperation between mining and geology sciences and putting theory into practice, for instance in the field of applied geology was noticed. The range of Bohdanowicz’s interests is reflected in his achievement within ore, crude oil, building stone and coal geology. It is the coal aspect of his work which was resembled and emphasized in the two books: “Wstęp do geologii” (1931) oraz “Surowce mineralne świata” T.III. cz.I., pt. Węgiel” (1952). In days of progressing bureaucratization of science, didactics and practice, devaluation of scientific authority has developed. Resembling the past with Karol Bohdanowicz great authority may create a deeper reflection on the direction for science development and directions for the cooperation between mining and geology
Słowa kluczowe:
geologia, górnictwo, węgiel kamienny, węgiel brunatny, współpraca
Keywords:
geology, mining, hard coal, brown coal, cooperation