Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Janusz Chmura; dr inż. arch. Tomasz Wieja
Tytuł:

Profilaktyka i zapobieganie zagrożeniom w procesie adaptacji i użytkowania podziemnych tras turystycznych

Title:

Prophylaxis of risks in the process of adaptation and use of the underground tourist routes

Streszczenie:
W ostatnich latach w Polsce rozwija się intensywnie proces udostępniania, adaptacji i rewitalizacji zabytkowych podziemi. Problemy związane ze statecznością wyrobisk, a dotyczące problematyki ratowania i zabezpieczania podziemnych zabytków stanowi jedno z najbardziej nietypowych działań budownictwa górniczego. Każdy obiekt podziemny, mimo pozornych podobieństw ma swój specyficzny charakter, pochodzenie, zlokalizowany jest w odmiennych warunkach geotechnicznych. Każda trasa turystyczna posiada zatem charakter unikalny i niepowtarzalny; niezbędne są więc indywidualne zabezpieczenia każdej z nich i odmienne potraktowanie specyfiki każdego z tych obiektów. Całość działań jest determinowana zagadnieniami zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ludziom przebywającym w podziemiach. Artykuł jest jednocześnie głosem w dyskusji na temat granic i możliwości adaptacji starych, zabytkowych wyrobisk i podziemi na obiekty użytkowe dostosowane do celów komercyjnych i turystycznych
Abstract:
Over the recent years, an intensive process of access, adaptation and revitalization of historic underground spaces has been taking place. The problems connected to the stability of excavations concern the issue of underground historic monuments` preservation and protection which have become one of the most untypical activities in the mining construction. Despite their apparent similarity, each underground construction has its own specific character, origin and has been located in diverse geotechnical conditions. Similarly, each tourist route has its own unique character, thus each one requires a specific security system as well as individual treatment. Every action is aimed at providing maximum security for the people who are in the underground spaces. This paper contributes to the discussion on the possibilities and limits of transforming the antique, historic excavations and underground spaces into public buildings and adapting them for tourist and commercial purposes
Słowa kluczowe:
podziemne trasy turystyczne, zabezpieczanie zabytkowych wyrobisk, technologie prac zabezpieczających, zagrożenia w procesie renowacji zabytkowych wyrobisk
Keywords:
underground Tourist Routes, protection of historic excavations, technology of safety works, risks in the process of renovation of the historic excavations