Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Krystian Probierz dr h.c.
Tytuł:

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce u progu 2015 roku, szanse i zagrożenia

Title:

Polish coal mining in 2015 – opportunities and threats

Streszczenie:
W artykule przedstawiono stan obecny oraz perspektywy funkcjonowania polskiego górnictwa węgla kamiennego. Obserwujemy systematyczny spadek wielkości produkcji oraz wzrost kosztów produkcji i importu węgla, co powoduje kryzys finansowy w tej branży. Węgiel jest jednak najtańszym pośród innych nośników energii, zaś jego zasoby, mimo ubytków, mogą Polsce nadal zapewniać niezależność energetyczną. Obecnie 83 % energii elektrycznej produkujemy z węgla, w tym 55 % z węgla kamiennego. Przyjęcie właściwej i jednoznacznej polityki energetyczno-surowcowej, wspierającej efektywne wykorzystanie rodzimych zasobów węgla, zmiany organizacyjne w branży (część kopalń nie generuje strat, są plany budowy nowych) umożliwiają zachowanie miejsc pracy w naszej gospodarce i zapewnią nam także bezpieczeństwo energetyczne
Abstract:
This paper presents the current state and perspectives of the Polish coal mining. Systematic decrease in production volume, increase of production costs and coal import have been observed. It results in financial crisis of this industry sector. Coal is still the cheapest energy carrier among all of the available types and its supplies can still guarantee Poland’s energetic independence. At present, 83% of electricity is being produced from coal, (including 55 % from hard coal). Developing proper and unambiguous energy and mineral resources strategy which supports effective use of indigenous coal resources, reinforced by organizational changes in the sector (currently some of the coal mines do not generate losses and there are plans to build new ones), allowing preservation of jobs in our economy are crucial factors to assure energy supply security
Słowa kluczowe:
górnictwo, węgiel kamienny, Polska, polityka energetyczno-surowcowa
Keywords:
coal mining, coal, Poland, mineral and energy resources management