Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Michał Patyk; mgr inż. Mateusz Sikora; dr Miranda Ptak
Tytuł:

Dylematy polskiego górnictwa podziemnego na progu 2015 roku

Title:

Polish underground mining issues since the beginning of 2015

Streszczenie:
Artykuł omawia stan, perspektywę i dylematy górnictwa podziemnego w Polsce, jego dotychczasowe parametry techniczne i rozwój produkcji na następne dekady XXI wieku. Duży nacisk położono na najbardziej złożoną obecnie sytuację polskiego górnictwa węgla kamiennego. Bazując na dotychczasowych obserwacjach wskazano inne zagrożenia, z którymi mogą spotkać się pozostałe podmioty górnictwa podziemnego, tj. spółki prowadzące podziemną eksploatacje rud miedzi, cynku i ołowiu oraz soli kamiennej. Szczególną uwagę zwrócono na szanse i perspektywy rozwoju branży górnictwa podziemnego
Abstract:
This paper presents the current status, perspective and issues of Polish underground mining, its previous technical characteristics and production development for the next decades of the 21st century. The authors discuss the factors connected with underground coal, copper ore, zinc ore, lead ore and halite mining. Special attention was paid to the risks of the current and future coal mining industry activities
Słowa kluczowe:
górnictwo podziemne, węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, sól kamienna, dylematy, perspektywa rozwoju
Keywords:
underground mining, coal, copper ore, zinc and lead, halite, problems