Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski
Tytuł:

Program naprawczy górnictwa węgla kamiennego i dalszy program lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce1 Polemiki - dyskusje

Title:

Recovery plan of hard coal mining industry and better use of coal in the Polish economy in the future Polemics – discussion

Streszczenie:
Autor nawiązuje do objawów kryzysu, który wystąpił w górnictwie węgla kamiennego. Rozpatruje przyczyny aktualnej sytuacji w tym górnictwie. Proponuje przyjęcie i realizację szerokiego PROGRAMU NAPRAWCZEGO. W jego pierwszym etapie wskazuje zadania, których wykonanie ma przynieść poprawę głównie kondycji górnictwa węgla kamiennego i umożliwić jego rozwój. W drugim etapie PROGRAMU postuluje budowę potężnego koncernu węglowego - co ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i znacząco zwiększyć szanse na wzrost zamożności społeczeństwa. Apeluje o rzetelne przedyskutowanie dotychczasowej polityki paliwowo-energetycznej i o jej oparcie na wszechstronnym wykorzystaniu polskiego węgla
Abstract:
The author discusses the manifestation of crisis which took place in mining industry. He/She examines the causes of the current situation in the industry. He/She also proposes an implementation of a comprehensive RECOVERY PLAN. In its first stage, the author indicates tasks to perform for improvement of the mining industry economic situation as well as further development. The second stage suggests building a powerful coal company to guarantee energy security in the city and to significantly increase opportunities for the society to improve its financial situation. The author appeals for a reliable discussion on the current fuel-energy policy, taking into account the universal use of the Polish coal
Słowa kluczowe:
górnictwo węglowe, program naprawczy, koncern węglowy
Keywords:
coal mining, recovery plan, coal company