Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Jan Zych, mgr inż. Maciej Machowski, inż. Marek Tondera
Tytuł:

Wyniki dokonanych badań geofizycznych autostrady A-4 w rejonie miejsc obsługi podróżnych (MOP) „Wirek” i „Halemba”

Title:

Results of geophysical research performed on A4 highway in the service area “Wirek” and “Halemba”

Streszczenie:
Autostrada A4 na odcinku od węzła Batory w Chorzowie do węzła Sośnica w Gliwicach przechodzi przez obszary górnicze kilku czynnych kopalń. Ślad autostrady, przecinając obszary górnicze wielu kopalń, przechodzi przez tereny zróżnicowane pod względem morfologicznym, geotechnicznym, a także co jest bardzo istotne, przechodzi nad wieloma uskokami tektonicznymi. Spośród wielu zlokalizowanych uskoków najistotniejsze znaczenie ma uskok III, którego wychodnia zlokalizowana jest bezpośrednio w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP’ów) Wirek i Halemba, przecinając autostradę A4 w rejonie kładki dla pieszych KP-11. Z dostępnych dokumentacji wynika, że wiele istotnych informacji geotechnicznych nie zauważono, nie wykorzystano i nie uwzględniono, zarówno na etapie rozpoznania górotworu, jak i podczas projektowania autostrady i jej budowy. W artykule przedstawiono aktualne, rzeczywiste rozpoznanie górotworu w rejonie uskoku III na podstawie dostępnych archiwalnych materiałów, aktualnego rozpoznania geologicznego, obserwacji geodezyjnych oraz dokonanych badań geofizycznych
Abstract:
The section of A4 highway from the Batory junction located in Chorzow to the Sosnica junction located in Gliwice, passes through several active coalmine areas with diversified geotechnical and morphological derivation and several tectonic faults. The most significant is “The 3rd fault” whose outcrop is located near the service areas Wirek and Halemba, and intersects with the A4 motorway in the vicinity of KP-11 footbridge. According to the available documentation, lots of geotechnical information was unnoticed, unused and not taken into consideration not only during the orogenic belt identification or design phase but also during the final execution phase. This paper describes the accurate orogenic belt identification based on the available archival materials, surveying measurements and geophysical research
Słowa kluczowe:
górnictwo, górotwór, autostrada
Keywords:
mining industry, rockmass, highway