Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Adam Mirek, mgr inż. Krzysztof Oset
Tytuł:

Ocena oddziaływania sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą na obiekty budowlane na podstawie wybranych skal

Title:

Assessment of impact of seismicity induced by mining activities on buildings on the basis of selected scales

Streszczenie:
W referacie przedstawiono ocenę oddziaływania wstrząsów górniczych na nieruchomość zlokalizowaną poza wyznaczonym terenem górniczym kopalń prowadzących eksploatację węgla kamiennego. Wskazano na niektóre, pojawiające się przy takiej ocenie problemy, związane głównie z ograniczeniami w określaniu parametrów determinujących dokładność ich wyznaczania i decydujących o wynikach obliczeń maksymalnych wartości przyspieszenia drgań, a także z rozbieżnościami opisów możliwych uszkodzeń, zawartych w poszczególnych przedziałach skal służących do oceny takiego oddziaływania. Na podstawie wymienionych spostrzeżeń sformułowano wnioski
Abstract:
This paper presents an assessment of the impact of mining tremors on the property located outside the designated mining area of active coal mines. During the assessment, some issues concerning the limitations in defining the parameters’ accuracy and their priorities for determining the results of the calculations of vibration acceleration, as well as the discrepancies in descriptions of the possible damages contained in the individual range of scales used in the assessment of such impacts, emerged. On the basis of the above analysis, conclusions were formulated
Słowa kluczowe:
górnictwo, geomechanika, sejsmologia górnicza, skale oceny oddziaływania wstrząsów
Keywords:
mining industry, geomechanics, mining seismology, scales assessing the impact of tremors