Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Krystyna Kuźniar, prof. UP, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
Tytuł:

Przekazywanie drgań od wstrząsów górniczych z gruntu na fundamenty budynków różnego typu

Title:

Influence of building type on the transmission of mine-induced vibrations from the ground to building fundaments

Streszczenie:
Praca dotyczy analizy przekazywania drgań, których źródłem były wstrząsy górnicze w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM), z gruntu na fundamenty budynków mieszkalnych trzech typów: niskich, średniej wysokości i wysokich. Do oceny wpływu typu budynku na to przekazywanie wykorzystano najprostszy, często stosowany sposób określania różnic w jednocześnie zarejestrowanych drganiach fundamentu budynku i gruntu obok budynku - porównanie maksymalnych wartości (amplitud) tych drgań (przyśpieszeń, prędkości). Uwzględniono zależność od parametrów wstrząsów górniczych i drgań gruntu (energia wstrząsu, odległość epicentralna, maksymalna wartość drgań gruntu obok budynku) oraz porównywano zmiany w relacji maksymalnych wartości drgań gruntu i fundamentu budynku w funkcji częstotliwości w przypadku różnych obiektów. Stwierdzono, że na ogół drgania pomierzone na fundamentach budynków istotnie różnią się od rejestrowanych na gruncie obok budynków. Daje się też zauważyć wpływ konstrukcji budynku na wielkość tych różnic w zakresie stosunku maksymalnych wartości jednocześnie zachodzących drgań gruntu obok budynku i fundamentu budynku
Abstract:
This paper presents the analysis of the transmission of vibrations induced by mining tremors in Legnica-Glogow Copperfield (LGC) from the ground to the foundations of three types of apartment buildings: low buildings, medium-high and tall buildings. In order to evaluate the influence of building type on the transmission, the ratio of maximal foundation value of vibrations (accelerations, velocities) and the maximal ground value of vibrations (as the very simple and popular way of analysis of the differences between ground and building foundation vibrations) was taken into account. The influence of some mining tremors and ground vibrations parameters (mining tremor energy, epicentral distance, maximum value of ground vibrations) on the vibrations reduction was taken into consideration. Alternatively, the changes in the relationship of the maximum value of ground and foundation vibrations in relation to the frequency in case of various buildings were compared. It was found out that generally the vibrations measured on the foundations of the buildings are significantly different from those registered on the ground near the building. The influence of a building type on the size of these differences in the field of the ratios of maximum values of the simultaneously occurring ground and building foundation vibrations was also discovered
Słowa kluczowe:
wstrząsy górnicze, budynek mieszkalny, przekazywanie drgań gruntu, przyśpieszenie drgań, prędkość drgań
Keywords:
mining tremors, apartment building, transmission of vibrations, acceleration of vibrations, velocity of vibrations