Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Marta Kadela, mgr inż. Leszek Chomacki
Tytuł:

Wpływ rodzaju gruntu na stan naprężenia w konstrukcji budynku w obliczu eksploatacji górniczej

Title:

Influence of soil type on stresses in the building structure in the light of mining exploitation

Streszczenie:
W celu sprawdzenia oddziaływania podłoża na stan naprężenia powstający w konstrukcji, a tym samym sprawdzenia możliwości bezpiecznego przejęcia prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej przez konstrukcję budynku przeprowadzona została numeryczna analiza obliczeniowa. W pracy rozważono 4 różne rodzaje gruntów powszechnie występujące na terenie Górnego Śląska, dla których otrzymano różne wartości sił generowanych przez wpływy górnicze na fundamenty i ściany pionowe zagłębione w podłożu górniczym wybranego budynku. Przeprowadzona w ujęciu inżynierskim analiza wskazuje na wpływ rodzaju gruntu na rozkład naprężenia w konstrukcji, wykonanej w technologii tradycyjnej, który może świadczyć o możliwości powstania uszkodzeń w określonych miejscach
Abstract:
Mining exploitation influences on the surface. In order to verify the possibility of safe inflows acquisition by the structure of the building a numerical analysis was performed. Cooperation with the ground mining structure depends on the type and parameters of the soils. This study analyzes four different types of soil commonly found in Upper Silesia. For each soil a different value of forces generated by the influence of mining on the foundations and walls embedded in the surface of selected buildings was obtained. The analysis indicates the impact of soil type on stress distribution in structures, which may factor in the possibility of causing damage in selected places
Słowa kluczowe:
eksploatacja górnicza, rozkład naprężeń w konstrukcji, odkształcenia ściskające, szkody górnicze
Keywords:
mining exploitation, stress distribution in building structure, compressive strain, mining damage