Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Izabela Jaśkiewicz-Proć
Tytuł:

Korelacja oceny oddziaływania drgań według skali GSI-2004/11 z uszkodzeniami budynków po wstrząsach górniczych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

Title:

Correlation of the GSI-2004/11 scale with building damage caused by mining tremors in Legnica-Głogow Copper Region

Streszczenie:
Jedną z konsekwencji podziemnej eksploatacji rudy miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) są podziemne wstrząsy górnicze. Występowanie zjawisk dynamicznych łączy się z oddziaływaniem ich na powierzchnię terenu, a co za tym idzie wiąże się z występowaniem szkód górniczych w obiektach budowlanych. Celem artykułu jest analiza uszkodzeń budynków na terenie górniczym po dużych wstrząsach górniczych oraz porównanie ich ze wskazaniami Górniczej Skali Intensywności (GSI-2004/11). W tym celu wykorzystane zostały dane pomiarowe drgań, przypisane im stopnie zgodnie z procedurami skali GSI-2004/11 oraz rzeczywiste obserwacje zachowania się obiektów po wstrząsach górniczych, sporządzane na podstawie protokołów z przeglądów po zaistniałych wstrząsach górniczych. Uwzględniając aktualny stan obiektów budowlanych, artykuł ma charakter poglądowy i informujący o zgodności oceny drgań gruntu według empirycznej skali GSI-2004/11 z zaistniałymi uszkodzeniami w budynkach oraz o problemach w ocenie poszczególnych przypadków
Abstract:
Mining tremors are one of the consequences of underground exploitation of copper ore in Legnica-Głogow Copper Region. The occurrence of dynamic phenomena affects the surface area and results in building damages. The aim of this paper is to analyze the building damages on the surface after mining tremors and to compare the obtained results with the mining intensity scale. The study makes use of the tremor measurement data, their assigned marks, according to the procedures of the GSI-2004/11 scale, and the observation records after mining tremors that are prepared on the basis of the protocols. Taking into account the current conditions of building, the paper is rather a survey that provides information on reliability of the empirical scale GSI-2004/11 and certain problems with assessment of individual cases
Słowa kluczowe:
dynamiczne oddziaływanie drgań, szkody górnicze
Keywords:
dynamic impact of vibration, mining damages