Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Adrian Gołda, mgr inż. Grzegorz Śladowski
Tytuł:

Monitoring drgań gruntu indukowanych wstrząsami

Title:

Monitoring of ground vibration induced by mining tremors in “Ziemowit” coal

Streszczenie:
Oddziaływanie wstrząsów indukowanych działalnością górniczą na powierzchnię terenu, budynki i odczucia mieszkańców jest istotnym problemem w kontaktach z administracją lokalną, z którym borykają się kopalnie prowadzące roboty górnicze. Istotnym zagadnieniem stał się monitoring drgań gruntu pozwalający określić ich rzeczywiste parametry oraz sklasyfikować stopień oddziaływania na obiekty powierzchniowe. KWK „Ziemowit” od wielu lat prowadzi monitoring parametrów drgań gruntu wywołanych eksploatacją górniczą. W artykule autorzy przedstawiają rozwój metod obserwacji wpływu wstrząsów górniczych na powierzchnię terenu w KWK „Ziemowit” począwszy od końca lat 90. XX wieku (początki rejestracji) do chwili obecnej, kiedy na obszarze objętym przypuszczalnym wpływem oddziaływania wstrząsów górniczych pracuje rozbudowana sieć rejestratorów systemu AMAX-GSI
Abstract:
The impact of shocks induced by mining activities on the surface of the land, buildings as well as the feelings of residents is a major problem in dealing with the local government, faced by mines leading mining works which are accompanied by seismic activity. The monitoring of ground vibration, which allows to determine their actual performance and classify to the degree of impact on the objects surface, has become a major issue. For years, the “Ziemowit” coal mine monitors the parameters of ground vibration caused by mining exploitation. This paper presents the development of methods for observing the impact of mining tremors on the ground surface in “Ziemowit” coal mine (from the late 90s of the twentieth century - the beginnings of registration - until now), where the area under the supposed influence of the impact of mining tremors operates an extensive network recorders system AMAX-GSI
Słowa kluczowe:
oddziaływanie wstrząsów na powierzchnię, AMAX, rejestracje powierzchniowe, skala GSI
Keywords:
impact of tremors on the surface, AMAX, surface registrations, GSI scale