Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Dr Janusz Kropka; Mgr Łukasz Jagliński
Tytuł:

Infiltracja efektywna w zlewniach podziemnych potoku Pagor oraz zbiorników wodnych Kuźnica Warężyńska, Pogoria I, Pogoria II i Pogoria III zlokalizowanych w obszarze Kotliny Dąbrowskiej (województwo śląskie)

Title:

Recharging infiltration in groundwater basin of Pagor stream and Kuźnica Warężyńska, Pogoria I, Pogoria II and Pogoria III reservoirs located in the Dąbrowska valley (Silesian Voivodeship)

Streszczenie:
Zlewnia hydrogeologiczna potoku Pagor położona jest w zachodniej części Kotliny Dąbrowskiej. Zbiorniki wodne Kuźnica Warężyńska, Pogoria I, Pogoria II i Pogoria III, zlokalizowane we wschodniej części Kotliny, powstały w wyniku rekultywacji wodnej czterech, odkrywkowych wyrobisk kopalń piasku w latach 1943-2006. Infiltrację efektywną opadów IE określono dla dziesięciu cząstkowych zlewni podziemnych w zasięgu drenującego wpływu potoku Pagor, wspomnianych zbiorników oraz dodatkowo zlewni, tzw. Rowu opaskowego, zlokalizowanej wzdłuż północno-zachodniego brzegu zbiornika Pogoria III. Powierzchnie zlewni podziemnych wahały się od 0,25 do 9,6 km2. Infiltrację obliczono metodą hydrologiczną oraz bilansu wodnego. Infiltracja efektywna w zlewniach wahała się w przedziale od 3,2 do 104,8%, tj. od qg=0,62 do qg=20,7 dm3/s km2. Wskaźnik infiltracji opadów Hg wahał się od 0,020 do 0,652 m.
Abstract:
Hydrogeological basin of Pagor stream is situated in the western part of the Dąbrowska valley. Kuźnica Warężyńska, Pogoria I, Pogoria II and Pogoria III reservoirs which are located in the eastern part of the valley, emerged in the course of water reclamation of four open sand pits in the years 1943-2006. Recharging infiltration IE was defined for ten partial groundwater basins within the draining influence of Pagor stream, mentioned reservoirs and, additionally, the basin of the so called surrounding collector trench, located along the north-west bank of Pogoria III reservoir. The areas of groundwater basins ranged from 0,25 to 9,6 km2. The infiltration was calculated by means of hydrological and water balance methods. Recharging infiltration of precipitation IE in the basins ranged from 3,2 to 104,8%, i.e. from qg = 0,62 to qg = 20,7 dm3/s km2. Infiltration coefficient of precipitation Hg ranged from 0,020 to 0,652 m.
Słowa kluczowe:
infiltracja efektywna, plejstoceński poziom wodonośny, zlewnie potoku Pagor i zbiorników wodnych, Kotlina Dąbrowska
Keywords:
recharging infiltration, Pleistocene aquifer, basins of Pagor stream and reservoirs, the Dąbrowska valley