Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak; Dr hab. inż. Dariusz Fuksa
Tytuł:

Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnych

Title:

Review of the impact of the company activities on break-even point with an example of the opencast mine of rock and raw materials

Streszczenie:
W literaturze dotyczącej sposobów obliczania wielkości progu rentowności dominuje pogląd, że należy go określać na poziomie, w którym przychody operacyjne są równe kosztom operacyjnym. Jednakże większość przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność również w obszarze finansowym, czerpiąc z niego nie tylko przychody, ale również ponosząc w związku z tym niejednokrotnie większe koszty niż przychody. W artykule przeprowadzono analizę progu rentowności, obliczając jego wartość na różnych poziomach działalności gospodarczej kopalni odkrywkowej surowców skalnych. Wykazano niedokładność proponowanych w literaturze przedmiotu sposobów obliczania progu rentowności na poziomie działalności operacyjnej. Ponadto, zwrócono uwagę na złożoność problemu przy określaniu granicznych wielkości ceny sprzedaży i kosztów wynikającego z przyjętej podstawy obliczania progu rentowności - wielkości produkcji lub wielkości sprzedaży. Obliczenia przeprowadzono na przykładzie danych finansowych funkcjonującej kopalni surowców skalnych, zaczerpniętych m.in. z rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.
Abstract:
The literature of the subject concerning the ways of calculating the break-even point is dominated by the view that it should be carried out on the level at which operating income is equal to the operating costs. However, most of the companies are active also in the financial area, drawing from it not only income, but also incurring often higher level of costs than revenues. This paper presents an analysis of the break-even point, calculating its value at different levels of economic activity of the opencast mine of rock and raw materials. This paper demonstrates the inaccuracy of the proposal given by the literature for calculating the break-even point at the operating level. In addition, the complexity of the problem in determining the critical volume of sale prices and costs, according to the adopted base, as well as the calculation of the break-even point of production or sales volume was emphasized. The calculations were carried out on the basis of financial data of the opencast mine of rock and raw materials by the use, for instance, of the profit-and-loss account.
Słowa kluczowe:
próg rentowności, wielkości graniczne, koszty, poziomy rozliczania zysku przedsiębiorstw
Keywords:
break even-point, critical volumes of economic factors, costs, levels of profit calculation