Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Andrzej Biessikirski
Tytuł:

Ocena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznych

Title:

Evaluation of paraseismic vibrations on a housing construction according to Polish and international regulation

Streszczenie:
Wykonywanie prac w górnictwie odkrywkowym, jak również wyburzeniowych i inżynieryjnych z użyciem materiałów wybuchowych MW prowadzi do wzbudzenia drgań parasejsmicznych, mogących oddziaływać na lokalną zabudowę. Celem zbadania potencjalnej szkodliwości oddziaływania rejestrowane drgania parasejsmiczne poddaje się ocenie przy użyciu normy [11]. W artykule przedstawiono założenia dotyczące skal wpływów dynamicznych oraz zaprezentowano sposób oceny oddziaływania drgań przy użyciu wytycznych polskich na obiekty mieszkalne. Porównano wyniki oceny oddziaływania drgań wykonywanej przy użyciu normy polskiej [11] do wyników uzyskanych przy zastosowaniu skal zagranicznych, takich jak brytyjska [1] oraz niemiecka [2]
Abstract:
Conducting of blasting works in open pit mines as well as in demolition and engineering processes leads to excitation of paraseismic vibrations, which may affect local structures. To identify if recorded paraseismic vibrations have a potential dangerous impact on the local structure it is evaluated on the bases of the Polish standard [11]. The assumptions of Polish standard are presented in this paper. The evaluation of paraseismic vibrations on bases of Polish guidelines was also performed. In addition, results of the assessment which was carried out using the standard [11], were compared to the results which were obtained by using scales such as the British Standard [1] and German Standard [2]
Słowa kluczowe:
roboty strzałowe, drgania, ocena oddziaływania, analiza pośrednia
Keywords:
blasting works, vibration, paraseismic evaluation, indirect analysis