Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Mgr inż. Adrian Borcz; Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; Mgr inż. Andrzej Ciepliński; Dr inż. Łukasz Machniak
Tytuł:

Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce. Część 2

Title:

Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland. Part 2

Streszczenie:
Artykuł stanowi kontynuację tematyki dotyczącej zagrożeń w górnictwie odkrywkowym i powstających zdarzeń wypadkowych. Zaprezentowano modele kopalń odkrywkowych oraz systemy ratownictwa w polskim górnictwie odkrywkowym z uwagi na rodzaje eksploatowanych kopalin, ukształtowanie (geometrię) wyrobisk górniczych oraz stosowane technologie eksploatacji złóż, odmienne dla wydobycia różnych kopalin. Podano ocenę wpływu ważnych czynników ograniczających prowadzenie w wyrobiskach górniczych akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych.
Abstract:
This paper is the continuation of the topic concerning threats existing in surface mines and the accidents as their results. Models of surface mines and rescue systems were presented in Polish surface mining in terms of the types of the exploited minerals, shape (geometry) of mine pits and applied technologies of exploitation of deposits, different for the extraction of various minerals. Assessment of the impact of the important limiting factors of rescue operations management in open pits in case of an accidental event was given.
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo pracy, górnictwo odkrywkowe, modele kopalń odkrywkowych, akcje ratownicze
Keywords:
safety at work, surface mining, models of surface mines, rescue operations