Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Mgr inż. Adrian Borcz; Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; Mgr inż. Andrzej Ciepliński; Dr inż. Łukasz Machniak
Tytuł:

Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce. Część 1

Title:

Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland. Part 1

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano podział zagrożeń jakie mogą przyczynić się do zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu, pracownikom polskich kopalń odkrywkowych. Następnie przedstawiono wypadkowość w górnictwie odkrywkowego na tle górnictwa w Polsce, z uwzględnieniem danych za okres lat 2008-2014. Zaprezentowano udział wypadków ciężkich i śmiertelnych na tle wszystkich wypadków.Do wykonania analizy wykorzystano dane i raporty zgromadzone przez Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach.
Abstract:
This paper presents the distribution of threats that may lead to situations threatening the health and even the life of workers in Polish surface mines. This is followed by surface mining accident rate against mining in Poland, including data for the years 2008-2014. The share of severe and fatal accidents on the background of all accidents was presented. To perform the analysis, data and reports collected by the State Mining Authority (SMA) in Katowice were used.
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo pracy, górnictwo odkrywkowe, wypadkowość, zagrożenia
Keywords:
safety at work, surface mining, accident rate, threats