Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
Dr hab.inż. Waldemar Korzeniowski, prof.nadzw; Mgr inż. Dušan Terpák; Mgr inż. Radosław Waloski
Tytuł:

Zastosowanie systemu ścianowo-podbierkowego w górnictwie węgla kamiennego i lignitu

Title:

Longwall Top Coal Caving methods used in hard coal and lignite mining

Streszczenie:
W artykule scharakteryzowano systemy eksploatacji stosowane w różnych kopalniach na świecie do wybierania grubych pokładów węgla i lignitu metodą podziemną. Omówiono zróżnicowane warunki geologiczno-górnicze złóż i przedstawiono etapy technologiczne w procesie eksploatacji wraz ze stosowanymi urządzeniami oraz ich parametrami. Pokazano ideę i schematy systemu ścianowo-podbierkowego w różnych odmianach z wykorzystaniem kompleksu ścianowego.
Abstract:
This paper presents the undergrouind mining methods used for thick hard coal seans and lignites used in the world. Geological and mining conditions of the deposits in different countries in the world were characterized regarding specific phases of technology and equipment used in the process with their basic parameters. The paper presents concepts and schemes of Longwall Top Coal Caving (LTCC) mining method in different variations using longwall mechanical equipment.
Słowa kluczowe:
lignit, węgiel kamienny, system ścianowy podbierkowy, grube pokłady, obudowa zmechanizowana
Keywords:
lignite, hard coal, Longwall Top Coal Caving, thick seam, roof support