Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Krzysztof Tajduś
Tytuł:

Wpływ postępu frontu ściany na przemieszczenia powierzchni terenu

Title:

The influence of wall face advance on the displacements of the land surface

Streszczenie:
Artykuł przedstawia analizę trajektorii przemieszczeń poziomych i pionowych punktów geodezyjnych wraz z postępującym frontem eksploatacyjnym. Przedstawiono próbę odpowiedzi na pytanie czy zmiany przemieszczeń powierzchni podczas rozwoju eksploatacji na dużych głębokościach i w warunkach zalegania w nadkładzie warstw skalnych o średnich i wyższych parametrach wytrzymałościowych są podobne do przebiegu przedstawionego przez Awierszyna dla eksploatacji płytkich, gdzie nadkład stanowiły skały o średnich lub niskich parametrach wytrzymałościowych. W celu odpowiedzi na pytanie dokonano analizy pomierzonych przemieszczeń powierzchni terenu dla punktów rozproszonych nad prowadzoną eksploatacją dwóch wybranych kopalń głębokich uwzględniając postęp
Abstract:
This paper presents the analysis of trajectory of horizontal and vertical displacements of geodetic positions along with the wall face advance. It was attempted to decide whether the changes in land surface displacements during the advance of exploitation at deep levels and in conditions of deposition in the blanket rocks of medium or high strength parameters are similair to the run presented by Awierszyn for shallow exploitation where the blanket rocks were of medium or low strength parameters. In order to solve this issue, an analysis of measured displacements of the land surface for positions located above the exploitation of two selected deep mines including the advance was performed
Słowa kluczowe:
przemieszczenia poziome, eksploatacja ścianowa, wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnię
Keywords:
horizontal displacements, wall exploitation, influence of underground exploitation on the surface