Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Przemysław Skotniczny
Tytuł:

Analiza turbulentnej strugi powietrza w pobliżu ociosów wyrobiska górniczego w aspekcie poprawności rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych w przekroju pomiarowym

Title:

Analysis of turbulent air stream near the mine excavation walls in terms of the accuracy of the deployment of stationary anemometers in a cross-section

Streszczenie:
W artykule omówiono wyniki pomiarów termoanemometrycznych wykonanych w pobliżu ociosów wyrobiska górniczego. Na podstawie uzyskanych rozkładów prędkości oraz intensywności turbulencji strugi powietrza określono optymalny z pomiarowego punktu widzenia obszar rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych, wchodzących w skład systemu telemetrycznego kopalni. Uzyskane na drodze pomiarów przebiegi czasowe poszczególnych składowych wektora prędkości strugi powietrza przemieszczającego się wyrobiskiem górniczym mogą być przydatne w procesie numerycznej analizy przepływu powietrza w wyrobisku górniczym
Abstract:
This paper presents the results of thermoanemometric measurements of the velocity components distributions near the mining excavation’s walls. On the basis of the measurements, the optimal area for placing the stationary anemometers within excavation’s cross section, (from the measuring point of view) was determined. Moreover, the presented data could be also very useful for calibration of the numerical simulation of the air stream flow in mining excavations
Słowa kluczowe:
fluktuacje składowych prędkości, warstwa przyścienna w wyrobisku górniczym, pomiary termoanemometryczne
Keywords:
velocity components fluctuations, boundary layer in mine excavation, thermoanemometric measurements