Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Ewa Kisielowska; dr Anna Hołda; dr Anna Młynarczykowska
Tytuł:

Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii Acidithiobacillus thioparus

Title:

Biodesulphurisation of coal with the use of Acidithiobacillus thioparus bacteria

Streszczenie:
W procesie spalania węgla większość siarki zawartej w węglu przechodzi do gazów spalinowych w postaci tlenków siarki, będących główną przyczyną powstawania kwaśnych deszczy. Jednym ze sposobów ograniczenia ich emisji może być zastosowanie procesu biologicznego ługowania siarki przed spaleniem, czyli w miejscu wydobycia. W artykule przedstawiono wyniki bioodsiarczania węgla z KWK „Halemba” z wykorzystaniem autochtonicznych bakterii z rodzaju A. thioparus z uwzględnieniem stopnia uziarnienia i ilości biomasy
Abstract:
In the process of coal combustion the majority amount of sulphur contained in coal passes to the combustion gases in the form of sulphur oxides being the main reason of acid rains occurrence. One of the methods of limiting their emission may be the use of biological process, leaching the sulphur before combustion which is in the area of exploitation. This paper presents the results of coal biodesulphurisation in Halemba mine with the use of indigenous A. thioparus bacteria and taking into account the grain-size distribution and the amount of biomass
Słowa kluczowe:
węgiel, odsiarczanie, bakterie, A. thioparus
Keywords:
coal, desulphurisation, bacteria, A. thioparus