Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw.; dr inż. Anna Kowalska
Tytuł:

Ocena wpływu eksploatacji złóż żwirów w Myscowej na środowisko przyrodnicze doliny Wisłoki

Title:

Assessment of the impact of gravel deposits mining in Myscowa on the natural environment of the Wisloka River Valley

Streszczenie:
Działalność górnicza może być prowadzona, gdy nie oddziałuje negatywnie na obszary chronione. W artykule opisano rodzaje oddziaływania eksploatacji złóż żwirowych na środowisko przyrodnicze. Scharakteryzowano przedmioty ochrony na obszarach Natura 2000. Przedstawiono wpływ eksploatacji złóż żwirów w Myscowej (Podkarpacie) na przedmioty ochrony sieci Natura 2000. Odnotowano niewielki wpływ działalności wydobywczej na biosferę. Rozważania kończy ocena oddziaływania żwirowni na środowisko. Stwierdzono, że wpływ eksploatacji żwirów w Myscowej ze względu na oddalenie obszarów Natura 2000 oraz ze względu na przedmioty ochrony jest nieznaczny
Abstract:
Mining activities can be carried out providing that no negative impact on the protected areas occurs. This paper presents the types of impact exerted by gravel mining sites on the natural environment. This paper describes the influence of gravel mining in Myscowa (Podkarpacie) on the objects of protection in the Natura 2000 network. There has been little impact of extractive activities on the biosphere. These considerations ends with the environmental impact assessment of the gravel mine. The conclusion is that the impact of sand and gravel mining in Myscowa – due to a large distance between the site and Natura 2000 area and due to the objects of protection – is small
Słowa kluczowe:
działalność górnicza, żwirownie, ochrona środowiska, Natura 2000
Keywords:
mining activity, gravel pits, environment protection, Natura 2000 network