Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka; mgr inż. Renata Szermer-Zaucha
Tytuł:

Analiza wpływu wysokoenergetycznego wstrząsu z dnia 29.01.2015 roku w KWK „Rydułtowy-Anna” i lokalnej tektoniki na szkody górnicze w budynkach

Title:

Analysis of the impact of the high-energy tremor from 29 January 2015 in „Rydułtowy-Anna” coal mine and local tectonics on mining damage in buildings Słowa kluczowe: eksploatacja węgla kamiennego, wstrząsy indukowane, szkody górnicze w budynkach Key words: hard coal exploitation, induced tremors, mining damage in buildings 1. Wprowadzenie Jednym z czynników mających wpływ na koszt wydobycia tony węgla w Polsce są szkody górnicze. W sytuacji polskich kopalń ważnym jest więc problem minimalizacji szkód górniczych, w tym szkód górniczych występujących po wysokoenergetycznych wstrząsach górotworu. Głównymi przyczynami powstawania szkód górniczych są przekroczenia stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania tak w elementach konstrukcyjnych, jak i w elementach drugorzędnych i wykończeniowych są między innymi: niedokładność prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, niewystarczającą dokładność oceny

Streszczenie:
W artykule przeprowadzono statystyczną analizę wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsem z dnia 29.01.2015 r. w KWK „Rydułtowy-Anna”. Wstrząs nie spowodował zasadniczo skutków w wyrobiskach górniczych, lecz był silnie odczuwalny na powierzchni. Przeważająca liczba zgłaszanych szkód dotyczy budynków jednorodzinnych, a szkody mają podobny charakter niezależnie od wieku budynku, zabezpieczenia na oddziaływania górnicze i technologii budowy. Większość szkód można zakwalifikować do I i II stopnia według skali GSI-GZWKW. Obliczono współczynnik korelacji, który okazał się statystycznie istotny, między przyśpieszeniem, prędkością drgań gruntu w miejscu zaistniałej szkody a odległością od uskoku Rydułtowskiego. Obliczenia przeprowadzono programem STATISTICA. Do obliczeń brano rzeczywiste dane pomiarowe z czujników zainstalowanych na terenie KWK „Rydułtowy-Anna”. Uzyskane wyniki świadczą o wpływie lokalnej tektoniki na szkody górnicze, występujące po wysokoenergetycznych wstrząsach na terenie KWK „ Rydułtowy-Anna”
Abstract:
This paper presents a statistical analysis of the influence of fault Rydułtowy mining damage caused by the tremor from 29 January 2015 in the KWK „Rydułtowy-Anna”. The tremor did not cause fundamentally the effects of mining excavations, but was strongly felt on the surface. An overwhelming number of reported damages applies to single-family houses and are similar in nature, regardless of the age of the building, the security of the impact of mining and construction technology. The damage can be largely classified as the first and second degree on the GSI-GZWKW scale. The calculated correlation coefficient proved to be statistically significant in acceleration, velocity, vibrations of the ground at the site of the damage sustained, and the distance from the fault Rydułtowy. The actual measurement data taken from the sensors installed in the KWK „Rydułtowy-Anna” were processed by the use of STATISTICA. The results testify to the influence of local tectonics mining damage occurring after the high-energy tremor in KWK „Rydułtowy-Anna”
Słowa kluczowe:
eksploatacja węgla kamiennego, wstrząsy indukowane, szkody górnicze w budynkach
Keywords:
hard coal exploitation, induced tremors, mining damage in buildings