Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar; prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
Tytuł:

Zastosowanie przybliżonych modeli SSI w przypadku wstrząsów górniczych

Title:

Application of approximate SSI models in case of mining tremors

Streszczenie:
W pracy dokonano przeglądu wybranych, proponowanych w literaturze, przybliżonych, prostych modeli uwzględniających zjawisko współpracy podłoże-budynek (j. ang.: soil-structure interaction - SSI) podczas trzęsień ziemi. Analizowano przydatność tych modeli do prognozowania różnic między jednocześnie zachodzącymi drganiami gruntu obok budynku i fundamentu budynku, których źródłem były wstrząsy górnicze w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Skupiono się na ocenie dokładności modeli w przypadku ich stosowania do wyznaczania relacji odpowiednich spektrów odpowiedzi: bezwymiarowych przyśpieszeniowych spektrów odpowiedzi (β) oraz wymiarowych przyśpieszeniowych spektrów odpowiedzi (Sa) od drgań poziomych. Pod uwagę wzięto różnego typu budynki
Abstract:
This paper presents the selected, proposed in the literature, approximate, simple models which take into account the phenomenon of soil-structure interaction (SSI) during earthquakes. The usefulness of these models for the prediction of the differences between mine-induced vibrations in the Legnica-Glogow Copperfield (LGOM) occurring at the same time on the ground near the buildings and building foundations is analysed. The focus is on the evaluation of the accuracy of the models in the case of their application for the estimation of the relation (ratio) between the corresponding response spectra: non-dimension acceleration response spectra (β) as well as dimension averaged acceleration response spectra (Sa) from the horizontal vibrations. Various types of buildings are taken into account
Słowa kluczowe:
wstrząsy górnicze, model SSI, interakcja dynamiczna podłoże-budynek, spektra odpowiedzi, transmisja spektrów odpowiedzi
Keywords:
mining tremors, SSI model, soil-structure interaction, response, spectra, transmission of response spectra