Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Eugeniusz Koziarz; mgr inż. Jerzy Wróbel; mgr inż. Arkadiusz Anderko; dr inż. Adam Mirek
Tytuł:

System monitorowania drgań gruntu wywołanych silnymi wstrząsami na powierzchni obszaru górniczego O/ZG Rudna

Title:

Surface seismic monitoring system in the Rudna mining area in the aspects of recorded high-energy mining tremors

Streszczenie:
W referacie przedstawiono aktualną bazę pomiarową oraz wyniki rejestracji oddziaływania wstrząsów na powierzchnię terenu górniczego O/ZG Rudna w latach 2013-2014. Stwierdzono, że maksymalne amplitudy rejestrowanych przyspieszeń drgań osiągają duże wartości, przekraczające 2000 mm/s2. Drgania te nie powodują trwałych uszkodzeń budynków oraz Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”
Abstract:
This paper presents the current surface measurement base and the results of the recordings of the impact of tremors on the surface mining area Rudna in 2013-2014. It was found that the maximum amplitude of the recorded acceleration achieves high values of 2000 mm/s2 and more. These vibrations do not cause permanent damage to the buildings and the impacts on mining waste treatment facility „Iron Bridge”
Słowa kluczowe:
sejsmologia górnicza, oddziaływanie wstrząsów na powierzchnię, monitoring sejsmiczny
Keywords:
mining seismology, the impact of mining tremors on the surface, seismic monitoring