Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG; dr inż. Piotr Kalisz; mgr inż. Magdalena Zięba
Tytuł:

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na sieci uzbrojenia

Title:

Impact of mining extraction on utility networks

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na różne rodzaje sieci uzbrojenia, zlokalizowane na terenach górniczych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W tym celu omówiono oddziaływanie deformacji ośrodka gruntowego na przewody oraz scharakteryzowano skutki tego oddziaływania występujące w danym rodzaju sieci, znajdującej się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej. Przedstawiono również przykłady uszkodzeń sieci uzbrojenia na terenach górniczych oraz sposoby ich ochrony
Abstract:
This paper presents the issues related to the impact of underground mining extraction on different types of utility networks, located in mining areas of the mines in the Upper Silesian Coal Basin. The impact of ground deformation on pipelines was discussed and the effects of this impact occurring in different types of networks, within the range of mining extraction impact were characterized. The paper also presents the examples of failures of utility networks in mining areas and the ways of their protection
Słowa kluczowe:
sieć uzbrojenia, uszkodzenia, ochrona, teren górniczy
Keywords:
utility networks, failures, protection, mining areas