Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Krzysztof Polak; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; dr inż. Kazimierz Różkowski; mgr inż. Katarzyna Pawlecka
Tytuł:

Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczego

Title:

Cone of depression and range of negative impact of dewatering

Streszczenie:
W wyniku eksploatacji na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Skutki ujemnego oddziaływania górnictwa na środowisko wodne są wielorakie. Celem artykułu jest określenie szkodliwego wpływu odwodnienia zakładu górniczego na środowisko naturalne. W praktyce przyjmuje się, że maksymalny zasięg występowania obniżeń zwierciadła wody wyznacza zasięg negatywnego oddziaływania. Tymczasem badania wskazują, że odwodnienie, objawiające się powstaniem obniżeń zwierciadła wody nie zawsze ma działanie szkodliwe dla środowiska
Abstract:
Natural water environment conditions usually change by mining exploitation, Mining interferes in water environment by changing water quality and quantity. The negative effects are varied. The aim of this paper is to determine the harmful effects of dewatering. In practice, it is assumed that the maximum range of cone of depression determines the negative impact extent. However, studies indicate that dewatering which cause the water level decreasing, do not always cause negative impacts on the environment
Słowa kluczowe:
lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni, szkody górnicze
Keywords:
cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering, mining damage