Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Łukasz Machniak; prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; dr inż. Dorota Łochańska
Tytuł:

Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenne

Title:

Mining of clastic mineral – geospatial analysis

Streszczenie:
Złoża kopalin okruchowych są najpowszechniej eksploatowane spośród wszystkich złóż surowców mineralnych w Polsce. Wydobycie kopalin okruchowych w 2014 roku wyniosło około 158 mln Mg, w tym tylko piasków i żwirów 146,5 mln Mg. W artykule na podstawie danych geoprzestrzennych o złożach, obszarach górniczych oraz terenach górniczych przedstawiono charakterystykę struktury wielkości tych powierzchni, jak również wzajemną ich relację w odniesieniu do poszczególnych kopalin oraz granic administracyjnych województw. Przedstawiono również porównanie tych powierzchni w odniesieniu do powierzchni kraju, województw oraz form ochrony przyrody
Abstract:
The deposits of clastic mineral are the most exploited of all mineral deposits in Poland. The production of clastic minerals in 2014 amounted to approx. 158 million Mg, including sands and gravels with 146.5 million Mg. On the basis of geospatial data of deposits and mining areas, the size of the structural characteristics of these data, as well as their relationship in relation to particular minerals and administrative borders of provinces has been presented. A comparison of the areas with respect to the areas of countries, regions as well as nature conservation was presented as well
Słowa kluczowe:
górnictwo odkrywkowe, kopaliny okruchowe, piaski i żwiry, struktura wielkości złóż
Keywords:
opencast mining, clastic minerals, sand and gravel, the size structure of deposits