Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Grzegorz Galiniak; dr inż. Kazimierz Różkowski; dr inż. Sławomir Bednarczyk; mgr inż. Katarzyna Pawlecka
Tytuł:

Górnictwo i ochrona środowiska - KWB „Sieniawa”

Title:

Mining and environment protection – ”Sieniawa” brown coal mine

Streszczenie:
W poniższym artykule zostały przedstawione sukcesy prowadzonych w przeszłości i obecnie prac rekultywacyjnych w KWB „Sieniawa” będącej jedną z niewielu kopalń w Polsce eksploatującej węgiel brunatny metodą podziemną oraz metodą odkrywkową. Ten drugi sposób wydobycia realizowany jest do dzisiaj. Prawidłowo przeprowadzona rekultywacja daje szansę na zminimalizowanie negatywnych skutków ingerencji górniczej w środowisko naturalne i powrót do warunków zbliżonych do stanu sprzed eksploatacji
Abstract:
This paper discusses the successful past and previous recultivation of post-mining areas of „Sieniawa” brown coal open-pit mine, one of the few Polish mines extracting brown coal by both underground and opencast methods. The second method of extraction is still used. Properly conducted reclamation provides an opportunity to minimize the negative effects of mining activity on the environment and a return to conditions similar to those before exploitation
Słowa kluczowe:
węgiel brunatny, rekultywacja, sozotechnika, górnictwo odkrywkowe
Keywords:
lignite, land reclamation, sozotechnique, open pit mining