Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Michał Dworzak; mgr inż. Andrzej Biessikirski; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer
Tytuł:

Wstępna analiza możliwości zastosowania cyfrowej niemetrycznej fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem metody SfM (Structure-from-Motion) w robotach strzałowych

Title:

Preliminary study of the digital non-metric terrestrial photogrammetry carried out by the use of the SfM method (Structure-from-Motion) applicability in blasting works

Streszczenie:
W artykule przedstawiono rezultaty wstępnych badań, mających na celu ocenę możliwości zastosowania fotogrametrycznej metody Structure-from-Motion w celu tworzenia przestrzennych modeli ścian eksploatacyjnych w górnictwie odkrywkowym i ich inżynierskiego wykorzystania w procesie projektowania robót strzałowych. W wyniku przeprowadzonych analiz, na podstawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej w Kopalni Dolomitu „Dubie”, wykonano model przestrzenny, a następnie zweryfikowano poziom dokładności jego reprezentacji poprzez porównanie z chmurą punktów uzyskaną w trakcie skanowania 3D skarpy skalnej
Abstract:
This paper presents the preliminary studies in subject of the assessment of the possibility of the implementation of The Structure-from-Motion photogrammetric method in the purpose to create three-dimensional exploitation slope models in opencast mines as well as the engineering use of this method in blasting design process. The photographic documentation which was used in the analysis was taken in The Dolomite Open Strip Mine “Dubie”. As the result of the analysis the spatial model was performed. The model’s verification by the comparison of the design model and the obtained point-cloud throughout the 3D laser scanning of the rock slope was included
Słowa kluczowe:
skaning laserowy, naziemna fotogrametria niemetryczna, metoda SfM, roboty strzałowe
Keywords:
laser scanning, terrestrial non-metric photogrammetry, SfM method, blasting works