Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski; dr inż. Aneta Napieraj; dr inż. Marta Sukiennik
Tytuł:

Wybrane aspekty ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego

Title:

Selected aspects of risk in the production process in longwall fronts in coal mines

Streszczenie:
W artykule podjęto próbę kwantyfikacji ryzyka produkcyjnego, związanego z procesem produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Określono mapę cyklu produkcyjnego realizowanego w technologii jednokierunkowego urabiania oraz wyszczególniono potencjalne rodzaje ryzyka oraz skutki, jakie może powodować dane niepowodzenie. Wyznaczono formułę całkową, której wykorzystanie umożliwia wyznaczenie prawdopodobieństwa niewykonania planu produkcyjnego
Abstract:
This paper attempts to quantify the production risk connected with production process in longwall fronts in coal mines. A production cycle chart for one-way winning technology was determined and potential types of risk and effects which can be brought by a particular failure presented. An integral formula was defined which may be used to determine probability of failure in the execution of the production plan
Słowa kluczowe:
węgiel kamienny, ryzyko, mapa procesu, przodek ścianowy
Keywords:
hard coal, risk, process chart, longwall front