Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Łukasz Hankus
Tytuł:

Wzdłużne odkształcenia lin wyciągowych w warunkach złożonych obciążeń cyklicznie zmiennych

Title:

Longitudinal strains of hoisting ropes under conditions of complex cyclically changeable loads

Streszczenie:
Górnicze liny wyciągowe podczas eksploatacji pracują w warunkach złożonych obciążeń cyklicznie zmiennych, a proces narastania wzdłużnych odkształceń w funkcji czasu pracy lub funkcji liczby cykli obciążeń może być wskaźnikiem postępującego osłabienia. W pracy przedstawiono charakterystykę obciążeń cyklicznie zmiennych jakie występują w badaniach lin na maszynach zmęczeniowych typu GIG oraz wyniki badań dwóch lin wyciągowych różnych konstrukcji o średnicy 46 i 50 mm. Przeanalizowano procesy narastania wzdłużnych odkształceń lin podczas badania zmęczeniowego i opracowano modele metamatematyczne opisujące ich przebieg w warunkach złożonych obciążeń cyklicznie zmiennych. Podano przykład wykorzystania modelu dla liny wyciągowej pracującej w górniczym wyciągu szybowym
Abstract:
Mine hoisting ropes operate under conditions of complex cyclically changeable loads and the process of mounting of the longitudinal strains in relation to operation time or number of load cycles may be an indicator of progressing impairment. This paper presents the characteristics of cyclically changeable loads which occur in the tests of ropes on the GIG fatigue-testing machine and the results of tests of two hoisting ropes of different construction with diameters 46 and 50 mm. The processes of mounting of the longitudinal strains of ropes during a fatigue test were analyzed and mathematical models describing the course of the fatigue test under conditions of complex cyclically changeable loads developed. Moreover, an example of application of the model for hoisting rope operating in a shaft hoist was presented
Słowa kluczowe:
liny stalowe, górnictwo podziemne, badania własności
Keywords:
steel ropes, underground mining, properties tests, hoisting ropes, innovativeness