Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Mariusz Sierpień; dr inż. Arkadiusz Utrata; dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś prof. nadzw. AGH
Tytuł:

Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnych

Title:

Implementation of tax depreciation methods of tangible assets in use in rock materials opencast mine

Streszczenie:
W artykule w sposób syntetyczny scharakteryzowano istotę amortyzacji oraz podatkowe metody amortyzacji środków trwałych. Przeprowadzono także rozważania dotyczące amortyzacyjnych oszczędności podatkowych mobilnej kruszarki szczękowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej określono wpływ metody amortyzacji tego środka trwałego na koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji dokonanej analizy sprecyzowano najkorzystniejszy dla kopalni efekt osłony podatkowej
Abstract:
This paper presents the depreciation essence as well as tax depreciation methods of tangible fixed assets in use. In this paper, the subject of depreciation tax savings of mobile jaw crushers is raised. During this research, there was the influence of the depreciation methods on the costs of obtaining revenue presented. As a result of the analysis the most profitable tax shield effect for the analysed mine was specified
Słowa kluczowe:
metody amortyzacji, zasady amortyzacji podatkowej, koszty uzyskania przychodów, amortyzacyjne oszczędności podatkowe
Keywords:
the depreciation methods, the rules of tax depreciation methods, the costs of obtaining income, depreciation tax savings