Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Marta Podobińska-Staniec; prof. dr hab. inż. Roman Magda
Tytuł:

Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu modelu biznesowego współczesnego przedsiębiorstwa górniczego

Title:

Importance of intellectual capital in the development of a business model of modern mining company

Streszczenie:
Opracowanie prezentuje rozważania nad budową modelu biznesowego w oparciu o posiadane przez przedsiębiorstwo unikatowe zasoby, którymi są elementy kapitału intelektualnego. Ukazując powiązania w postaci takich samych kluczowych czynników autorzy zwracają uwagę na wagę aktywów niematerialnych oraz możliwości, jakie dają badania nad tym zasobem
Abstract:
This paper presents considerations on the development of a business model on the basis of unique resources owned by the company. The resources are elements of the intellectual capital. Having demonstrated the relationships in the form of similair key factors, the authors pay attention to the importance of intangible assets and the opportunities resulting from research on the resources
Słowa kluczowe:
model biznesowy, kapitał intelektualny, tworzenie wartości
Keywords:
business model, intellectual capital, creation of valu