Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Roman Magda; inż. MarcinTinc
Tytuł:

Ocena możliwości obniżenia kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu

Title:

Evaluation of the possibility of reducing the unit cost of coal mining by the extension of coal mine operation time from five to six days a week

Streszczenie:
W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu wydłużenia czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu na jednostkowy koszt wydobycia węgla, przy obowiązującym nadal pięciodniowym tygodniu pracy załóg górniczych. Do przykładowych obliczeń posłużyły dane dotyczące kosztów wydobycia w układzie rodzajowym. Przyjmując określone założenia dotyczące wzrostu wybranych pozycji kosztów w układzie rodzajowym na skutek wydłużenia czasu pracy zakładu górniczego wykonano odpowiednie obliczenia i poddano ich wyniki analizie porównawczej
Abstract:
This paper attempts to evaluate the influence of the extension of coal mine operation time from five to six days a week on the unit cost of coal mining, maintaining the five working days system a week for the mining crew. The examplary calculations were based on data on production costs by type. Assuming the increase in the selected cost items, as the result of extension of coal mine operation time, proper calculations were performed and their results were subjected to comparative analysis
Słowa kluczowe:
przemysł wydobywczy, koszty wydobycia węgla, wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego
Keywords:
mining industry, costs of coal mining, extension of coal mine operation time