Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
mgr inż. Sylwia Lorenc; dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
Tytuł:

Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju

Title:

Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy

Streszczenie:
W artykule omówiono wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstw oraz wskazano na szczególną potrzebę jej wdrażania w sektorze górniczym. Przez wykorzystanie giełdowego indeksu RESPECT Index, określono korzyści osiągane przez firmy z tytułu prowadzenia działalności zgodnie z zasadami CSR. Analizę wpływu polityki zrównoważonego rozwoju na wzrost wartości rynkowej firm przeprowadzono na podstawie przedsiębiorstw górniczych LW „Bogdanka” S.A. oraz KGHM Polska Miedź. S.A
Abstract:
This paper discusses the impact of the concept of sustainable development on the increase of market value of enterprises and points to the specific need of its implementation in the mining sector. By using the Stock Exchange index called RESPECT Index, the benefits gained by companies operating in accordance with the principles of CSR were defined. The analysis of the impact of sustainable development on the growth in the market value of companies was based on LW „Bogdanka” SA and KGHM Polish Copper. S.A. mining companies
Słowa kluczowe:
górnictwo, rozwój przedsiębiorstw, wartość przedsiębiorstw
Keywords:
mining industry, development of companies, value of companies