Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Jerzy Kicki; mgr inż. Dorota Jeziorowska
Tytuł:

Wybrane aspekty zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego

Title:

Selected aspects of energy efficiency management in underground mining companies

Streszczenie:
W artykule omówiona została kwestia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz jej polityki w tym zakresie. Pokazano zależność wzrostu PKB od energochłonności gospodarki, gdzie przypadek Polski jest ewenementem. Opisano wskaźnik ODEX i oraz przedstawiono obliczone na jego podstawie oszczędności energii w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki w latach 2007÷2012 wraz z prognozami do 2016 roku. Następnie pokazano zużycie energii elektrycznej w sektorze górnictwa i kopalnictwa oraz jego udział w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w Polsce. Opisano wybrane aspekty zarządzania efektywnością energetyczną w: KGHM Polska Miedź, Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. i Kompanii Węglowej S.A., a następnie obliczono i zestawiono ze sobą wskaźniki energochłonności dla trzech największych spółek sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Autorzy wskazali kierunki poprawy efektywności energetycznej w sektorze górnictwa podziemnego
Abstract:
This paper describes the issue of policy of the European Union on energy security. The relation between the GDP growth and energy consumption of the economy was presented where the case of Poland is a phenomenon. The ODEX indicator was described and, on its basis, the calculations of energy savings in particular industries in Poland in 2007-2012 were presented, along with prognoses up to 2016. Moreover, the amounts of energy consumption in the mining industry and its share in the total consumption in Poland were shown. Selected aspects of energy efficiency management in: KGHM Polska Miedź, Katowicki Holding Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. and Kompania Węglowa S.A. were described followed by calculations and summary of energy consumption indicators for three leading mining companies in Poland. The authors indicated the directions for improving energy efficiency in the industry of underground mining
Słowa kluczowe:
zarządzanie efektywnością energetyczną, górnictwo podziemne
Keywords:
energy efficiency management, underground mining