Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr hab. inż. Marek Kęsek; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz; dr inż. Artur Bator
Tytuł:

Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego

Title:

Use of LabView environment for monitoring of the exploitation process

Streszczenie:
W artykule przedstawiono właściwości graficznego środowiska programowania LabView i jego zastosowanie w monitorowaniu procesu produkcyjnego w kopalni węgla kamiennego. Podkreślono potrzebę analizy danych pochodzących z procesu produkcyjnego i ich rolę w systemach wspomagania podejmowania decyzji. Omówiono także przebieg powstawania przykładowej aplikacji w LabView oraz opracowano logikę wykrywania zdarzeń, które związane są z nieprawidłową eksploatacją maszyn. W podsumowaniu zawarto korzyści stosowania środowiska LabView oraz dalsze propozycje jego wykorzystania
Abstract:
This paper presents the properties of graphic programming environment LabView and its use for monitoring of the production process in a coal mine. The need to analyse data from the production process and the meaning of data in decision suport system was emphasized. The development of an exemplary application created in LabView was discussed and an algorithm for events detection which is connected with improper use of machinery. The conclusions present the benefits from using the LabView environment and further proposals for its application
Słowa kluczowe:
monitorowanie przebiegu produkcji, środowisko LabView, systemy wspomagania decyzji
Keywords:
monitoring of production, LabView environment, decision suport systems