Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Tadeusz Franik
Tytuł:

Ocena wykorzystania nakładów na działalność innowacyjną w górnictwie

Title:

Evaluation of the use of expenditures for innovation in the mining industry

Streszczenie:
Praca zawiera analizę zmian nakładów innowacyjnych w dziale gospodarki o nazwie Przemysł oraz, w jego ramach - sekcji Górnictwo i wydobywanie w latach 2000-2013. Przedstawiono charakterystykę poziomu, dynamiki i struktury wydatków związanych z innowacjami polskiego przemysłu w świetle danych GUS. Zestawienie tych nakładów w dwóch przekrojach analitycznych pozwala wszechstronnie ocenić znaczenie procesów innowacyjnych realizowanych w branży górniczej. Przedstawiono kształtowanie się wskaźnika produktywności tych nakładów w odniesieniu do wartości produkcji sprzedanej oraz udział nakładów bezpośrednio związanych z pozyskaniem wiedzy (w odróżnieniu od środków przeznaczonych na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych) w całości tych nakładów, co pozwala ocenić ich wpływ na uzyskiwane efekty ekonomiczne
Abstract:
This paper includes the analysis of changes in expenditures for innovation in the sector called Industry and, within its framework – the section called Mining and exploitation for 2000-2013. The characteristics of the level, dynamics and structure of expenditures for innovation in the Polish industry in the light of GUS (Main Statistical Office) data was presented. The expenditure summary presented in two breakdowns allows to thoroughly evaluate the meaning of innovation processes chich take place in the mining industry. The authors also present the development of productivity indicator for expenditures with reference to the value of marketed production (VMP), and the share of expenditures for acquiring knowledge (in contrast to expenditures for the purchase of fixed investment assets) in the total amount. It allows to evaluate the influence of expenditures on the economic effects
Słowa kluczowe:
górnictwo i wydobywanie, nakłady na innowacje, badania i rozwój, efektywność środków na innowacje.
Keywords:
mining and exploitation, expenditures for innovation, research and development, efficiency of expenditures for innovation